Carnatic Rhythm Ensemble Event

Carnatic Rhythm Ensemble Event

Artist(s) : Umayalpuram Sivaraman & group

Saturday, October 30, 2004

International House

3701 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19104

About This Event

The Rhythm Ensemble

Padmabhushan Umayalpuram K. Sivaraman (Mrudangam)
Nemani Somayajulu (Jalatharangam), E. M. Subramanian (Ghatam)
Nagai Sriram (Violin), Mattanur Sankarankutty (Chenda)
Unnikrishnan (Thimila, Edakka & Sanku)

October 30, 2004 at 2:30 PM

International House, 3701 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19104

The Artist(s)

Umayalpuram Sivaraman & group