Lyrics for Utsava Sampradaya Kritis

Utsava Sampradaya Kritis lyrics


1.	hecarikagA rA rA
2.	sItA kalyAna vaibhogamE
3.	nagumOmu galavAnI
4.	patiki maNGaLa haratIrE
5.	sObhanE
6.	lAliyUgavE
7.	kshIra sAgara vihAra
8.	pUla pAnpu
9.	jO jO rAma
10.	mElukOdayA nidhI
11.	jaya maNgaLam


Hecerika gA		rAgam -Yadukula kAmbhoji		tAlam- kaNda cApu

Pallavi
heccarikagA rArA hE rAmacandra 
heccarikagA rArA hE suguNa sAndra

anupallavi
pacca viltuni ganna pAlita surEndra

caranam
ninnu jUDavaccu bhagini karambu ciluka 
manasu ranjilla nI mahimalanu paluka
minuvAsulella viru lanu cAla jiluka 
ghana tyAgarAju kanugona muddu guluka

---------------------------------------------

seetha kalyAna vaibOgamE		rAgam: navarOz		tAlam: kaNda cApu

pallavi
sItA kalyANa vaibhOgamE rAma kalyANa vaibhOgamE

anupallavi
pavanajA stuti pAtra pAvana caritra ravi sOma vara nEtra ramaNIya gAtra

caraNam 1
nigamAgama vihAra nirupama sharIra nagadharAga vidAra nata lOkAdhAra

caraNam 2
paramEshanuta gIta bhava jalAdhipOta taraNi kula samjAta tyAgarAjanuta


-------------------------------------------


nagUmOmu galavAni		rAgam: madhyamAvathy		tAlam: Adi

pallavi
nAgumOmu galavAni nA manOharuni jagamElu shUruni jAnakI varuni

caraNam 1
dEvAdi dEvuni divya sundaruni shrI vAsudEvuni sItA rAghavuni

caraNam 2
nirmalA kAruni nikhilAgha haruni dharmAdi mOkshambu dayacEyu ghanuni

caraNam 3
bOdhatO palumAru pUjinci nE-nrAdhincu shrI tyAgarAja sannutuni


-----------------------------------------


patIki hArathi			rAgam: surati			tAlam: Adi

pallavi
patiki hAratIrE sItA

anupallavi
ati mrdutara satva bhAShaNanuki akhilANDa nAduniki sItA

caranam 1
rAja vibhAkara rAja dharAmara rAja shukAja virAjalu jUDaga 
rAja mAnamagu gAjula ghallana rAjita tyAgarAja nutuniki


---------------------------------------

patikI maNGaLa hAratIrE	rAgam: Arabhi	tALam: Adi

pallavi
;patikI maNGaLa hAratIrE
;bhAmalAra nEdu sAkEta

anupallavi
;matiki sompu kaluga jEyu sadguNa
;tatiki mAnava tiki sItA

caranam
;kAmAdi ripu vidAriki hariki
;sAmadi nigama cariki sUrya

;sOmAkshuniki tyAgarAja
;prEmAvatAruniki kOsala


----------------------------------------


shObhanE		rAgam: pantUvarAli		tAlam: rUpakam

pallavi
shObAnE

caraNam 1
vadana dyuti jita sOma vasudha mAnasa kAma 
mada mAnava gaNa bhIma mAm pAhi shrI rAma

caraNam 2
janaka suta hrd-ramaNa jamadagnija mada haraNa 
praNatAkhAnala vruNa pAhi mAm muni sharaNa

caraNam 3
vara tyAgarAjanuta vArija sambhava tAta 
parama kalyANa yuta pAhi mAm shubha carita


----------------------------------------


lAliyUgavE		rAgam: nIlAmbarI			talam: rUpakam

pallavi
;lAli(y)UgavE mA pAli daivamA

anupallavi
;lAli(y)UgavE nunu gAli tiNDi pAnpu paini (lAli)

caraNam
pammina vEDukamIra tammulatOnu
kammani viDem(o)sagu(y)A janak(A)tmajatOnu
bomma dEvara taNDri bhUm(I)Sula tODanu
sammatamuna tyAgarAju sannuti sEyaga (lAli)


---------------------------------------

kshIra sAgara vihAra	rAgam: Anandabhairavi	tALam: khanda cApu

pallavi
kshIra sAgara vihAra aparimita
ghOra pAtaka vidAra
krUra jana gaNa vidUra nigama
sancAra sundara SarIra

caranam 1
SatamakhAhita vibhanga Sri rAma
Samana ripu sannutAnga
Srita mAnavAntaranga janakajA
SRngAra jalaja bhRnga (kshIra)

caranam 2
rAjAdhi rAja vESa sri rAma ramaNIya kara subhUSa
rAjanuta lalita bhASa sri tyAga rAjadi bhakta pOSa (kshIra)


--------------------------------------


pUla pAnpu		rAgam: Ahiri		tAlam: rUpaka

pallavi
pUla pAnpu mIda bAga pUrNa pavvaLincu

anupallavi
nIla ghana shyAma harE nirupama rAmayya malle

caraNam 1
madhusharkara yAna pAlu mariyArginci 
vidhu mukha kammani viDemu vEsi nanu kaTAkSinci

caraNam 2
AgamOktam mayina shaya angIkarinci 
tyAgarAja krtamulella tathyamani santOSinci


-------------------------------------


jO jO rAma			rAgam: rItigOwla		tAlam: Adi

pallavi
jO jO rAma Ananda ghana

anupallavi
jO jO dasharatha bAla rAma jO jO bhUja lOla rAma

caraNam 1
jO jO nirguNa rUpa rAma jO jO suguNa kalApa rAma

caraNam 2
jO jO tyAgarAjArcita rAma jO jO bhakta samAja rAma


-------------------------------------


melukO dayAnIdhi		rAgam: Saurashtram	tAlam: rUpakam

pallavi
mElukO dayAnidhi mElukO dAsharathi

anupallavi
mElukO dayAnidhI mitrOdayamau vELa

caraNam 1
vennapAlu bangAru ginnElOnE nuncinAru 
tinnagA raginci tETa kannulatO nannu brOva

caraNam 2
nAradAdi munulu sarulu vArija bhavuDindu kalA dhArulu 
nI sannidhilO kOri koluvu gAcinAru

caraNam 3
rAja rAjAdi digrAjulella vaccinAru rAja nIti teliya tyAgarAja vinuta nannu brOva


-------------------------------------


Mangalam 	rAgam: mOhanam		tAlam: khanDa chapu

pallavi
Jaya manga || LaM nitya || Subha manga || LaM ||

anu-pallavi
mangaLaM || mangaLaM || mA rAma || candrunaku || mangaLaM || mangaLaM || 
mAdhavuna || ku.. ||

caranam 1
nija dAsa || pAlunaku || nitya sva || rUpunaku ||
aja rudra || vinutunaku || naga dhAruna || ku.. ||	

caranam 2
nityamai || satyamai || nirmalam || baina A ||ditya kula || tilakunaku ||  dhIrunaku ||nu.. || 

caranam 3
rAjAdhi || rAjunaku || ravi kOtI || tEjunaku || tyAgarA || janutunaku || rAma ratna ||  munaku ||