Archives

Carnatic Rhythm Ensemble Event

January 21, 2020 7:09 am The Rhythm Ensemble Padmabhushan Umayalpuram K. Sivaraman (Mrudangam) Nemani Somayajulu (Jalatharangam), E. M. Subramanian (Ghatam) Nagai Sriram (Violin), Mattanur Sankarankutty (Chenda) Unnikrishnan (Thimila, Edakka & Sanku) October 30, 2004 at 2:30 PM International House, 3701 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19104